HomeOm osNyhederInnovation: mere end geopolymer

Innovation: mere end geopolymer

Bosch Beton udvikler og innoverer. Alle, der besøger vores stand på Vakbeurs Openbare Ruimte (4.5.22), kan få en støttemur af 100 % cementfri (geopolymer) at se. Geopolymer findes allerede i produkter som f.eks. belægningssten, hvor der anvendes en tør mørtelbeton. Men det findes endnu ikke i præfabrikerede støttemure, hvor vi arbejder med selvkompakterende beton.

6 oktober 2022

Støttemur af geopolymer

De første prototyper er fremstillet, men den endelige 100 % cementfri støttemur findes endnu ikke. Det vil stadig kræve yderligere undersøgelser. Det er med andre ord endnu ikke en topsællert, vi har med at gøre. Men den mur, vi præsenterer på messen, viser de besøgende, hvad der er muligt. Vi betragter muren på en anden måde: Hvad skal støttemuren kunne rent ydeevnemæssigt? Hvad skal overstige standarden? Ud over at angive miljøomkostningsindikatoren (MKI) pr. kubikmeter beregner Bosch Beton også omkostningerne pr. løbende meter inklusive hybridarmering. Med en højere kvalitet kan vi bygge slankere, og denne fordel kan kun afspejles i en pris pr. løbende meter.

Innovation

Løbende innovation og udvikling er en del af vores vision og mission. De råstoffer, der anvendes i dag, f.eks. cement, er ikke kun forurenende, men også udtømmelige. På alle fronter arbejder vi i fællesskab for en bæredygtig produktionsproces og tilstræber at gøre vores betonstøttemure 100 % cirkulære. Derfor undersøger vi også bæredygtige alternativer til råstoffer som cement og klinker.

Livscyklusvurdering (LCA)

I 2020 modtog Bosch Beton som den første hollandske leverandør af støttemure en verificeret livscyklusvurdering (LCA) af sine støttemure. Den verificerede livscyklusvurdering (LCA) viser, at det ud over produktionsprocessen navnlig er råstofforbruget og transporten, der har den største indvirkning på miljøet. De største resultater kan derfor opnås, hvis vi kan skabe forbedringer her. Derfor er vi i færd med at undersøge bæredygtige alternativer, som bidrager til at reducere indvirkningen på miljøet.

Miljøomkostningsindikator (MKI)

I fremtiden skal projekter udføres klimaneutralt og cirkulært, så de bidrager til et bæredygtigt levemiljø. For at opnå dette har man i Holland indført bestemmelsesmetoden MKI, som står for miljøomkostningsindikator (Milieu Kosten Indicator). Jo lavere MKI-værdien, desto mindre er indvirkningen på miljøet. I Holland kommer MKI til at spille en vigtig rolle i forbindelse med offentlige licitationer på store projekter til bl.a. Rijkswaterstaat, det hollandske vejdirektorat, der har opsyn med og ansvaret for vandveje, diger og veje. Rijkswaterstaats tekniske dokumentation angiver grænseværdier for betonblandinger med forskellige styrkeklasser og bl.a. også for præfabrikerede betonelementer. Disse værdier falder med 4 % hvert andet år og gælder for alle markedsaktører.

MKI er en fiktiv pris, der afspejler, hvilke omkostninger det vil have at kompensere for de negative miljøpåvirkninger ved fremstillingen af et produkt. På baggrund af denne bestemmelsesmetode udarbejdes en LCA, som resulterer i MKI-værdien. Det var bl.a. den lave MKI-værdi på Bosch Betons optimerede perronstøttemure, der betød, at Bosch Beton fik til opgave at producere og levere disse mure til det hollandske baneselskab ProRails projekt “Perrons Op Norm”.

Hollandsk betonaftale

Den hollandske betonaftale, som er indgået mellem betonkædens parter med det mål at fremme bæredygtig beton, opstiller målsætninger for den hollandske betonsektor, bl.a. om reduktion af betonprodukters CO2-værdi. Af den nyligt udsendte opdatering om betonaftalen fremgår det, at udbudskravene vil blive skærpet i de kommende år. Det gælder bl.a. kravene til MKI og bygningers miljømæssige ydeevne, cirkularitet samt design- og konstruktionskrav. Målet er at skabe lige vilkår, forudsigelighed og sikkerhed på markedet og fremme en fælles opskalering af al tilgængelig innovativ teknologi. Betonaftalens parter forhandler herom med den hollandske stat. De brede rammer for levering af beton med en specifik ydeevne åbner også op for muligheder. For hvis vi kun holder os til de nuværende standarder, som f.eks. foreskriver, at beton skal indeholde en vis mængde cement, vil vi straks falde uden for standarden med en cementfri beton! Derfor er det afgørende, at der er plads til innovation.

Flere oplysninger

Vil du vide mere om vores bæredygtige innovationer? Så tag kontakt med Brechtje van den Beuken-van den Bosch og Gerard van den Bosch.

Se også